Updates

Vos Logistics ontvangt ‘outstanding’ 5-sterren BREEAM-certificaat

Duurzaam ondernemen staat bij ons hoog in het vaandel en komt tot uiting in onze duurzaamheids-KPI's. We nemen continu maatregelen om onze CO2-voetafdruk te verkleinen en dit blijft een doorlopend proces. Bij de bouw van ons nieuwste distributiecentrum (DC) in Oss, hebben we ons gericht op het behalen van een BREAAM outstanding 5-sterrencertificaat. Hier lees je hoe we hierin slaagden…

De ontwikkeling van ons DC begon in 2020 waarbij plannen waren gemaakt om duurzaamheidseisen te implementeren volgens de outstanding BREEAM-certificering. Frank Verhoeven, CEO bij Vos Logistics: “Duurzaamheid is al jaren een van de speerpunten in onze organisatie en blijft dat ook. In ons streven om relevant te blijven door beter, sneller, efficiënter en duurzamer te worden, hebben we ervoor gezorgd dat ons nieuwe DC op de meest duurzame manier gebouwd zou worden.”

Theo van der Maazen, Real Estate bij Vos Logistics vervolgt: “We zijn blij dat onze inspanningen om steeds duurzamer te worden zijn vruchten heeft afgeworpen met maar liefst 5 sterren; de hoogst mogelijke certificering. Voor onze andere warehouses hebben we in het verleden BREEAM 2- en 3-sterren certificaten behaald. Wat betreft ons nieuwe pand, hebben we gebruik kunnen maken van de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. En dat deden we! Zo draait de DC volledig zonder stroomverbruik en gas. De 5.520 zonnepanelen leveren zelfs energie aan het externe net en onze eigen elektrische voertuigen worden rechtstreeks vanaf ons dak opgeladen. Er is LED-verlichting en er zijn bewegingssensoren en we hebben ook een warmtepomp, die zorgt voor een laag energieverbruik en het gebouw in de winter kan opwarmen en in de zomer kan koelen.”

Verhoeven vult aan: “Eigenlijk is het BREEAM-certificaat slechts één van de winsten van de duurzaamheidsmaatregelen die we nemen. Bij investeringen in projecten, gebouwen, wagenparkvernieuwing en dergelijke, houden we altijd rekening met onze voetafdruk en CO2-uitstoot.”

Het water- en energieverbruik van het gebouw wordt continu gemonitord. Ook zijn er waterbesparende kranen en toiletten geplaatst en wordt de 12 meter hoge groene wand in het kantoorgedeelte van het gebouw enkel gevoed met regenwater. Hetzelfde geldt voor planten aan de buitenzijde van het kantoor.

“BREEAM vereist ook dat bouwers rekening houden met de natuur. Daarom hebben we in de buurt van het DC vogel- en vleermuishuisjes geplaatst. Bovendien wordt het regenwater direct in de grond geïnfiltreerd en komt het niet in het riool terecht”, vervolgt Van der Maazen.

Frank Verhoeven: “We maken ons op voor de toekomst om steeds groener te worden. We zijn begonnen met het elektrificeren van ons wagenpark, dat ook zal worden opgeladen vanuit onze eigen zonnepanelen. Dit past in onze strategie en visie en is de enige manier om relevant te blijven in transport en logistiek. Samen met andere koplopers op dit gebied zijn er veel andere spannende projecten opgestart en blijven we zoeken naar meer manieren om synergiën te delen met onze partners in duurzame innovaties.”

The development of our DC commenced in 2020 where plans had been made to implement sustainability requirements according to the outstanding BREEAM certification. Frank Verhoeven, CEO at Vos Logistics: “Sustainability has been one of the spear points in our organization for many years and remains to be one. In our aim to stay relevant by becoming better, faster, more efficient and more sustainable, we took care that our new DC would be built in the most sustainable way.”

Theo van der Maazen, Real Estate at Vos Logistics continues: “We are glad that our effort to become more and more sustainable have paid off by receiving 5 stars, which is the highest possible certification. In the past, we had gained BREEAM 2- and 3-star certificates for our other warehouses; with regard to our new building, we were able to make use of the latest developments in the area of sustainability; and we did. For example, the DC runs completely without electrical consumption and gas. The 5.520 solar panels are actually delivering energy into the external net and our own electric vehicles are charged right from our roof top. LED-lighting and motion sensors are in place and we also have a heat pump in place, which yields a low energy consumption and can warm up the building in the winter and cool it down in the winter.”

Verhoeven adds: “Actually, the BREEAM certificate is just one of the gains from the sustainability measures we are taking. As a matter of fact, we always take our footprint and CO2-emissions into account when investing in projects, buildings, fleet renewal and the like.“

The water- and energy consumption of the building are constantly monitored. Also, water-saving taps and toilets have been installed and the 12-meter high green wall in the office part of the building is nurtured by rainwater only. The same holds for plants located in the exterior of the office.

“BREEAM also requires builders to take nature into consideration. That is why we have placed bird- and bat-houses in the vicinity of the DC. Furthermore, the rainwater is infiltrated right into the ground and doesn’t end up in the sewer.”, Van der Maazen continues.

Frank Verhoeven: “We are gearing up for the future to go more and more green. We have started to electrify our fleet, which will also be charged by our own solar panels. This is in line with our strategy and vision and it is the only way to stay relevant in transport and logistics. Together with other front-runners in this are, many other exciting projects have been started up and we keep looking for more ways to share synergies with our partners in sustainable innovations.”